การวิเคราะห์ ข้อมูลอุบัติเหตุปีใหม่ ของไทยด้วย Machine Learning ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เป็นอันดับ 1-2 ของโลกมาตลอด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ จากรายงาน ข้อมูลอุบัติเหตุปีใหม่ 2560 ที่ผ่านมา พบว่า อุบัติเหตุเกิด 3,919 ครั้ง เสียชีวิต 478 คน และบาดเจ็บ (Admit) 4,128 คน ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง) สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยขับขี่ขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด การไม่เคารพกฎหมาย และขาดวินัยในการขับขี่ รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ทางหลวงแผ่นดินเป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด *** ข้อมูลอ้างอิงจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน , สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ปัจจุบันทางรัฐบาลได้สนับสนุนหน่วยงานราชการให้เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ Open data และทางกระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนชุดข้อมูลในหลายๆมิติ เพื่อให้ผู้สนใจได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ วันนี้ทาง RoyyakAI   จะนำ ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ปีใหม่ของประเทศไทย ในปี 2550-2558 มาวิเคราะห์ด้วย Machine learning โดยเทคนิค […]