การวิเคราะห์ ข้อมูลอุบัติเหตุปีใหม่ ของไทยด้วย Machine Learning

ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เป็นอันดับ 1-2 ของโลกมาตลอด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ จากรายงาน ข้อมูลอุบัติเหตุปีใหม่ 2560 ที่ผ่านมา พบว่า

  • อุบัติเหตุเกิด 3,919 ครั้ง เสียชีวิต 478 คน และบาดเจ็บ (Admit) 4,128 คน
  • ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)
  • สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยขับขี่ขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด การไม่เคารพกฎหมาย และขาดวินัยในการขับขี่
  • รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
  • ทางหลวงแผ่นดินเป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

*** ข้อมูลอ้างอิงจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน , สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

ปัจจุบันทางรัฐบาลได้สนับสนุนหน่วยงานราชการให้เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ Open data และทางกระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนชุดข้อมูลในหลายๆมิติ เพื่อให้ผู้สนใจได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์

วันนี้ทาง RoyyakAI   จะนำ ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ปีใหม่ของประเทศไทย ในปี 2550-2558 มาวิเคราะห์ด้วย Machine learning โดยเทคนิค Random Forest ให้ดู สามารถเข้าทาง Link ด้านล่างได้เลย

Link to Jupyter notebook here : New Year accident